Nowy Teatr (058)

MAPAArquitectos-MarcosParga-Nowy-02


058 Nowy Teatr. Varsovia, Polonia

Pretendemos acercar la experiencia de las artes escénicas, el arte y la cultura  a la sociedad. Para ello nos oponemos al espacio tradicional, cerrado, autónomo, privado y aislado. Utilizaremos una arquitectura que sea capaz de establecer relaciones más estrechas entre el arte y el espectador, un espectador que tendrá que desaparecer como tal y transformar su rol pasivo en activo, educando de este modo su conciencia de ser uno más dentro del engranaje. El objetivo es acercar la experiencia artística a la realidad cotidiana, incorporar a la vida propia una experiencia estética contemporánea, con un edificio de carácter industrial, flexible, transformable, modulable, diáfano, vivo, continuo y a su vez austero y económico.

La intervención se realiza con la firme pretensión de conjugar el carácter excepcional de un Centro como el Nowy Teatr, donde la amplitud y variedad de programa de actividades y usos sirven para enriquecer el día a día tanto del contexto artístico y cultural de la ciudad y de la sociedad, como su inserción en la vida cotidiana del barrio.
Para ello provocaremos usos alternativos y excepcionales, en espacios domésticos y cotidianos, los nuevos usos se van a incorporar a la propia vida, ya que el arte, el video, las instalaciones, las performance, etc… no están tan lejos de nuestra realidad.
Un espacio continuo, longitudinal, diáfano, iluminado cenitalmente, conectado directamente con el patio, el acceso y el foyer, va a ser el nuevo escenario donde el espectador se convierte en actor, donde tomar un café, participar en una tertulia, descansar en el jardín de invierno, escuchar música, comprar una libreta, conectarse a Internet, buscar un video en la mediateca, dejar a los niños en el taller de teatro, comer un sándwich, ver una exposición, leer o simplemente observar, puede ser toda una nueva y enriquecedora experiencia, donde todo puede suceder a la vez o de forma independiente, en un espacio vivo y en constante cambio.

 

058 Nowy Teatr. Warsaw,  Poland

We try to bring the experience of performing arts, art and culture to society.
To do this we challenge the traditional space: closed, autonomous, private and isolated. We will use an architecture that is able to establish closer relations between art and viewer, a viewer will have to disappear as such and transform their passive role in active, thus educating their consciousness of being one more piece of the chain. The aim is to bring artistic experience into everyday reality, incorporate to one’s life a contemporary aesthetic experience, with a building of an industrial nature, flexible, transformable, adaptable, transparent, active, continuous and at the same time austere and economical.

The project is performed with the firm intention of combining the exceptional nature of a center as the Nowy Teatr, where the breadth and variety of program activities and uses serve to enrich the daily life of both the artistic and cultural context of the city and society, stimulating their integration into everyday life in the neighborhood.
To do that we will provoke exceptional and alternative uses, in domestic and everyday spaces, new uses will be incorporated into one’s life, because art, video, installations, performance, etc… are not so far from our reality.
A continuous space, longitudinal, transparent, light up from above, connected directly to the courtyard, access and foyer, will be the new scenario where the viewer becomes an actor, where you can enjoy a coffee, participate in a social gathering, relax in the winter garden, listen to music, buy a book, surfing the Internet, find a video in the media library, leave the kids in the theater workshop, eating a sandwich, watch an exhibition, read or just watch, it can be a whole new and enriching experience, where anything can happen simultaneously or independently, into a living space and constantly changing.

 

058 Nowy Teatr. Warszawa,  Polska

Zaproponowana przez nas bryła Nowego Teatru jest próbą stworzenia przestrzeni dla wszelkiego rodzaju sztuki. To przedłużenie hali warsztatowej, gdzie nie budynek, lecz TO, CO W NIM SIĘ DZIEJE jest głównym bohaterem projektu. Oferujemy jedynie opakowanie, kontener, w którym może wydarzyć się absolutnie wszystko, bez jakichkolwiek podziałów i ograniczeń. Bo cóż bardziej może ograniczać sztukę niż z góry narzucone zasady?
Przedstawiony projekt architektoniczny szuka równowagi między funkcją budynku hali od 1927 roku, a jego przyszłym zastosowaniem. Naszą intencją jest niezatracenie przemysłowego i surowego wyglądu miejsca, jako GARAŻU, a jego rozbudowanie poprzez formę, o charakterze równie industrialnym i ascetycznym. Nowy obiekt domyka kompleks, wyodrębniając wewnętrzne patio, reaktywując i odświeżając charakter miejsca, jednocześnie lepiej wpisując całość w otoczenie, uzyskują w ten sposób swoisty „kampus” kulturalnych atrakcji, gdzie architektura jest dopełnieniem sztuki, a nie na odwrót.
Projektowany obiekt ze względu na unikatową bryłę i specyficzne zastosowanie nadaje nową tożsamość miejscu i sąsiedztwu, przez co w przyszłości może stać się rozpoznawalnym budynkiem w skali całego miasta. Urbanistycznie wypełnia lukę w zastałej tkance miejskiej, tworząc kompleks spójny, zwarty, a zarazem bezpieczny i łatwy do kontrolowania o wszystkich porach dnia. Nowa zabudowa wyraźnie oddziela wewnętrzny plac od miejsc parkingowych i całego zgiełku miasta. Takie rozwiązanie wytwarza rodzaj poduszki akustycznej- mikrokosmosu sztuki i teatru.
Pomimo wyraźnego wydzielenia akustycznego i stworzenie odrębnego świata artystycznego budynek nie jest jednak miejscem zamkniętym. Wręcz przeciwnie. Jego intrygująca, ascetyczna forma, przeszklenia w dolnej części nowej zabudowy, stopniowo ujawniające wnętrze pełne gry światła i cienia oraz zaakcentowanie wejścia w postaci rozświetlonej dominanty od strony ulicy Madalińskiego, działają niczym magnez, prowokując i zapraszając przechodniów do środka.
Przechodząc przez przejście utworzone między nową bryłą i istniejącą zabudową, dostajemy się do otwartego patia- epicentrum teatru. Można by rzec, budynek zaczyna się właśnie tu, na placu, gdzie wkraczamy w zupełnie inną atmosferę, wykreowaną przez okalającą go starą i nową zabudowę, zostawiając za sobą zgiełk i hałas miasta i otwierając przed nami spokojny i metafizyczny świat teatru i sztuki.

 

Créditos Credits
Arquitecto Architect Marcos Parga_PO2 Arquitectos / Tipo Type 4º Premio Concurso Internacional 2 Fases 4th Prize International Competition 2 Phases / Cliente Client  Nowy Teatr Warszawa / Fecha Date 2009 / Superficie Total Area 8.330,00m2

 

MAPAArquitectos-MarcosParga-Nowy-03 MAPAArquitectos-MarcosParga-Nowy-04 MAPAArquitectos-MarcosParga-Nowy-05 MAPAArquitectos-MarcosParga-Nowy-06 MAPAArquitectos-MarcosParga-Nowy-07 MAPAArquitectos-MarcosParga-Nowy-08 MAPAArquitectos-MarcosParga-Nowy-09 MAPAArquitectos-MarcosParga-Nowy-10 MAPAArquitectos-MarcosParga-Nowy-11 MAPAArquitectos-MarcosParga-Nowy-12

Guardar